Vedtægter
Hovedbestyrelsen
Den 22. juni 2011

V E D T Æ G T E R
F O R
H A V E S E L S K A B E T
N I B E   K R E D S
I
N O R D J Y L L A N D S  A F D E L I N G

 

1.                NAVN

 

1.1                    Kredsens navn er: Haveselskabet, Nibe kreds i Nordjyllands afdeling, og omfatter området Nibe og er hjemmehørende i Aalborg kommune.

 

1.2                    Kredsen er en integreret del af Haveselskabets organisation og som sådan ikke en selvstændig juridisk enhed.

 

1.3                     Afdelingen fastsætter vedtægterne for kredsen og dens virke. Kredsens vedtægter og aktiviteter må ikke være stridende mod Haveselskabets vedtægter og formål.

 

2.                                FORMÅL

 

2.1                             Kredsens formål er inden for rammerne af Haveselskabets formål at:

·         At tale haveejernes sag.

·         At fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig anvendelse af haver, således at den kan bruges til gavn, glæde og inspiration for så mange som muligt.

·         At virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og havekunsten samt retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.

·         At beskytte naturmiljøet, dvs. bekæmpelse af vand-, luft- og jordforurening, herunder beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

 

Formålet søges opnået gennem:

·         Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.

·         Et aktivt foreningsliv med udgangspunkt i vidensdeling og engagerede oplevelser i et socialt samvær.

·         Havebesøg, lokalt og på landsplan.

·         Etablering af eller deltagelse i udstillingsarrangementer.

 

 

3.                MEDLEMMER

 

 

3.1                             Medlemmer i kredsen er automatisk medlemmer i Haveselskabet.

 

3.2                     Tilhørsforhold til en kreds afgøres efter medlemmets postnummer eller efter eget valg, med mindre medlemmet har tilkendegivet at medlemskabet ønskes udøvet direkte i Haveselskabet. 

 

4.                GENERALFORSAMLING

 

4.1                             Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed.

 

4.2                             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.

 

4.3                     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af kredsens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned og være afholdt senest 2 måneder efter, at ønske herom er fremsat.

 

4.4                             I generalforsamlingen deltager med stemmeret kredsens medlemmer.

 

4.5                     Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i HAVEN eller i den lokale presse eller i publikationer, der sendes direkte til alle kredsens medlemmer eller elektronisk med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

 

4.6                    Emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal meddeles skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

4.7                     Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

 

4.8                    Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning.

 

4.9                             Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

                   1.  Valg af dirigent

 

                   2.  Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år

 

                   3.  Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 

                   4.  Forelæggelse af kredsens budget og aktivitetsplan til orientering

 

                   5.  Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

 

                   6.  Valg

                        a. Medlemmer til bestyrelsen

                        b. Bestyrelsessuppleant

     
 

 
 
 • De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. Hvert medlemskab har kun én stemme.
 
 • Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.
 
5.                BESTYRELSE
 
 • Bestyrelsen sammensættes som følger:
 
 • Mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år. Der afgår skiftevis 2 og  3  medlemmer, idet afgangen for det første år afgøres ved, at de kandidater, der har fået flest stemmer vælges for 2 år. De øvrige for 1 år.
 
 • Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Hver for 2 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er det for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
 
 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
 
 • På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden konstituerer kredsbestyrelsen sig igen.
 
6.                BESTYRELSENS VIRKSOMHED
 
6.1                 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
 
6.2                 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
 
6.3                 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
 
6.4               Bestyrelsen udpeger delegerede til at repræsentere kredsen på afdelingens delegeretmøde forud for hvert delegeretmøde. Kredsen har en stemme for hver påbegyndt 200 medlemmer (opgjort pr. 31.12.) Dog kan ingen kreds råde over flere end 5 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Indvælges en delegeret i afdelingens bestyrelse, vælger kredsbestyrelsen en ny delegeret.
 
6.5                 Der udarbejdes et referat af bestyrelsens møder, og referatet rundsendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.
 
6.6                 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
 
 • Kredsen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller hele bestyrelsen.
 
 • Regnskabsåret er kalenderåret.
 
 • Regnskabet revideres af to revisorer. De vælges af kredsgeneralforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis. Revisorsuppleanten afgår hvert år.
 
 • Regnskabet indsendes til Haveselskabets sekretariat inden udgangen af februar måned.
 
 1. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
 
 • Forslag om ændringer af kredsens vedtægter eller om kredsens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
 
 • Forslag om kredsens opløsning skal fremgå af dagsordenen, og i så tilfælde skal denne sendes til Haveselskabets Foreningsservice samt afdelingens formand.
 
 • Opløses kredsen, overgår kredsens formue til afdelingen, som kan fordele de indkomne midler til de kredse, hvortil medlemmerne overflyttes.
 
 1. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
 
Således vedtagetpå delegeretmødet i Nordjyllands afdeling den [**]
Vedtægterne træder i kraft 22/6 2012. Vedtægterne erstatter hidtidige vedtægter for Haveselskabet, [*] kreds i [*] afdeling.
 
HAVESELSKABET - Nibe havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net